Contact

Guangxi Jiabaili Building Decoration Engineering Co., Ltd

Webstie:www.gabairi.com

Telephone:0771-5666196

Email:gabairi@wehalk.com

Address:401, building 8, wantailong building materials market, No. 12, Cha Road, Zhuangjing Avenue, Jiangnan District, Nanning City, Guangxi Province